Ûntskepping
2020


De Paupers laten weer van zich horen met hun nieuwe theaterstuk “De Untskepping”.

De Paupers gaan in hun voorstellingen actuele thema’s niet uit de weg. In “de Untskepping” wordt de toekomst van mens, dier en aarde onder de loep genomen. Met vragen die bijna niet te beantwoorden zijn, maar door de Paupers wel.

Met het terrein tegenover, en pal naast, de (grootste) kaasfabriek (van Europa) in Workum hebben de Paupers weer een unieke locatie gevonden die naadloos aansluit bij het thema van de voorstelling: het streven om de aarde bewoonbaar te houden en al de maatregelen die daarvoor wel, of juist niet genomen worden.

Bomen, planten en dieren verdwijnen zonder dat de vraag luidop gesteld wordt of er misschien ook te veel mensen op de aarde zijn. En zo ja, wat dan? Tot nu toe moet elke genomen maatregel in de eerste plaats voordelig zijn voor de mens zelf, pas dan komt de rest in beeld.

Een zwaar thema, maar niet door de ogen van de Paupers. In een even fantastisch als hilarisch, maar ook dieptriest relaas hebben we de oplossing gevonden.
Hoe die luidt? Kom langs en laat je verrassen!

Speeldata: volgt binnenkort

De Paupers litte wer fan harren heare mei it nije teaterstik “de Untskepping”’.

De Paupers geane yn harren foarstellings aktuele tema’s net út ‘e wei. Yn “De Untskepping” wurdt de takomst fan mins, bist en ierde ûnder ’n fergrutglês lein. Mei fragen dy ’t hast net te beantwurdzjen binne, mar troch de Paupers wol.

Mei it terrein tsjinoer, en deun neist, de (grutste) tsiisfabryk (fan Europa) yn Warkum ha de Paupers wer ’n unyke lokaasje fûn, dy’t eksakt passet by it tema fan de foarstelling: ús krewearjen om de ierde bewenber te hâlden en al de maatregels die derfoar wol, of krekt net nommen wurde.

Beammen, planten en bisten ferdwine sûnder dat de fraach lûdop steld wurdt oft der faaks ek tefolle minsken op ’e ierde binne. En as dat sa is, wat dan? Oant no ta moat elke beslissing dy’t nommen wurdt yn it foarste plak geunstich foar de minsken sels útpakke, dernei komt de rest pas yn byld.

In swier tema, mar net troch de eagen fan de Paupers. Yn ’n like fantastysk as hilarysk, mar likegoed djiptriest ferhaal ha wy de oplossing fûn.
Wat dy oplossing is? Kom mar lâns en lit dy ferrasse!

Spyldata: yn koarten mear ynfo

Sponsoren